سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فرهادی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا کامیاب مقدس – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

فلات ایران با متوسط بارش حدود ۲۵۰ میلی متر یکی از اقلیم های خشک منطقه خاورمیانه را تشکیل می دهد. تداومتمدن در این مناطقبدون دستیابی به فن آوری قنات در سالهای دور ممکن نبوده است. امروزه جهت بهره برداری از قنات، مبحث هیدرولیک قنات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله هیدرولیکقنات برای حالتیکه جهت جریان آب زیر زمینی موازی با جهت راسته قنات است مورد توجه قرار گرفته است و محاسبات برای طرح نمونه انجام گرفته است تا نسبت به محاسبه قنات تسهیلاتی ایجاد گردد.