سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عادل فردوسی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی دانشگاه صنعتی سهند و عضو هیئت علمی د
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

پلها به عنوان سازههای ارتباطی بر روی رودخانهها از دیرباز مورد توجه بشر بوده که نمونههای متعدد آنها در گوشه و کنار کشور موجود است. امروزه مسئله هیدرولیک پلها از جمله نکات مهم در مکان یابی و طراحی پلها محسوب میگردد. عبور جریان آب در محل احداث پل دستخوش تغییراتی میگردد که میتواند منجر به تغییر رژیم جریان گردد. کاهش مقطع عبوری جریان، وجود پایه های پل بهعنوان موانع در مسیر جریان و سایر عوامل باعث تغییر سرعت جریان، تغییر پروفیل سطح آب و امکان فرسایش در بستر رودخانه میگردد.در صورتیکه این اثرات در طراحی پلها در نظر گرفته نشود ممکن است علاوه بر تخریب بستر رودخانه، خرابیهائی نیز در پی پل بوجود آمده و بقای سازه را مورد تهدید قرار دهد. وجود صدها پل تاریخی بر روی رودخانههای کشور و لزوم حفظ این آثار نیاز دارد تا هیدرولیک پایه پلهای تاریخی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سلامتی این سازهها تضمین گردد. در این تحقیق به منظور بررسی این امر تعدادی از شکل و فرمهای متداول پایه پلهای تاریخی با استفاده از نرم افزار ANSYS مدلسازی شده عبور جریان ماندگار از اطراف آن و وضعیت رژیمهای جریان در اطراف پایه پل مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات پارامترهای مختلف از قبیل فاصله پایهها، فرم و ابعاد پایه و سرعت جریان بر روی رژیم جریان مورد مطالعه قرار گرفته، موارد بهینه تعیین شده است