سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کریمی وردنجانی – مهندسین مشاور پورآب

چکیده:

چشمه های آهکی موگرمون و سرآسیاب در بخش لنده از شهرستان دهدشت واقع گردیده اند . برای بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی این چشمه ها از نمونه برداری های ماهانه استفاده گردیده است، در
این نمونه برداری ها آنالیزهای هیدروشیمیایی انجام و همزمان آبدهی این چشمه ها نیز اندازه گیری شده و سپس با استفاده از منحنی های زمانلگاریتم آبدهی، ضریب فرود در رژیم های آبی مختلف
برای این چشمه ها رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است . همچنین نتایج آنالیز هیدروشیمیایی مخصوصاً در مورد هدایت الکتریکی و نسبت Ca/Mg مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به این
مطالعات مشخص گردید که چشمه های مزبور از سازند آهکی سروک تغذیه می گردند و دارای سیستم مجراییافشان می باشند . بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد درصد جریان مجرایی
در چشمة موگرمون بیشتر از چشمة سرآسیاب باشد . با توجه به تغییرات هدایت الکتریکی به نظر می رسد که سیستم مزبور دارای یک رژیم جداگانة ناشی از ذوب برف می باشد که تأیید این نظر مستلزم آنالیزهایی با فاصلة زمانی کوتاهتر و برای یک دورة حداقل یک ساله می باشد .