سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حیدری – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
کیوان شایسته – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علیرضا آقایی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدباقر حسینی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در صنایع غذایی وپتروشیمی مبحث هیدروژناسیون می باشد که پدیده های جرم، حرارت و سیالات نقش عمده ای در آندارا میباشند. با فرض اینکه سیستم از نظر حرارتی متمرکز بوده و نیز از روی مدول تیلی واکنش نسبت به انتقال جرم اهمیت بیشتری داشه باشد که معمولا یک همزن قوی این شرایط را تامین می نماید، لذا طراحی راکتور به بررسی واکنش پیچیده هیدروژناسیون در داخل راکتور بستگی خواهد داشت. با داشتن سرعت واکنش ابتدا به تغییرات غلظت اسیدهای چرب در طی فرایند هیدروژاسیون روغن نباتی بخصوص اسید استئایک که در تعیین زمان پایان واکنش نقش کلیدی دارد، پرداخته شد. سپس نتایج بدست امده با نتایج تجربی مقایسه گردید که مشاهده میگردد این فرض خطای زیادی ایجاد نمی نماید. در انتها روند گرمای آزاد شده و دبی آب خنک کن با توجه به میزان هیدروژن مصرفی در طول واکنش برای ایجاد حالت همدما محاسبه گردید.