سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف جزء پیری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر نتایج شبیه سازی عددی میدان جریان آشفته سه بعدی درون کانال یک خشک کن نوار نقاله ای آمده اس ت. حل از روش دو معادله ای استانداردk-ε استفاده شده است . همچنین برای حل معادلات حاکم (مومنتم، ، پیوستگیε و k ) روش حجم محدود به کار رفته و محاسبات در ۵۰۰۰۰ = Re انجام گرفته است.با بررسی نتایج حلبخوبی مشاهده م ی شود که در محل برخورد جت به صفحه نقطه ساکن ایجاد شده و در فاصله کمی از محل برخورد سرعت به ماگزیمم مقدار خود میرس د.نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی Narayananمقایسه شده که بطورکیفی مطابقت دارد.