سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
علی ابواحسنیان –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

این مطالعه برای پی بردن به ساختار آناتومیکی و میکروسکوپیکی غده اپی فیز در گاومیش نژاد رودخانه ای صورت گرفت . به این منظور از ۱۰ نمونه مغز گاومیش بالغ استفاده شد . بعد از جدا ن مودن غده مذکور از محل اصلی آن شکل، حالت، ابعاد و وزن غده مورد بررسی قرار گرفت . همچنین چند نمونه از غده در فرمالین %۱۰ بافر ثابت و بعد از تهیه لام و رنگ آمیزی با سه روش ، H&E تولوئیدن بلو و رتیکولین جهت بررسی های میکروسکوپیک مورد استفاده واقع شد . بررسی های ب دست آمده مشخص کرد که این غده در گاومیش بیضی شکل بوده و بصورت پشتی شکمی فشرده شده است. سطح ظاهری غده دارای شیارهای ظریفی میباشد که نرم شامه مغزی در آنها فرو می رود . رنگ غده کرمی یا شیری رنگ بوده که به علت وجود عروق خونی در شیارها، غده به ظاهر تیره دیده میشو د . میانگین طول، عرض و ضخامت غده به ترتیب برابر ۰/۸۸ ± ۰/۰۷۹ ، ۰/۶۱ ± ۰/۰۷۴ و ۰/۸۱ ± ۰/۰۷۴ سانتیمتر و همچنین و میانگین وزن این غده برابر ۰/۲۱۵ ± ۰/۰۴۶ گرم اندازه گیری شد . این غده در بخش خلفی پشتی بطن سوم مغزی و در بخش خلفی اپیتالاموس قرار دارد . غده مذکور توسط باریکه ای به اپیتالاموس متصل میشود . اپی فیز از بیرون توسط کپسول همبندی نسبتا ظریفی از جنس بافت همبند متراکم احاطه شده که این کپسول تیغه هایی به داخل بافت پارانشیم غده می فرستد . در بیرون کپسول نرم شامه قرار گرفته است . در پارانشیم غده سلولهای پینه آلوسیت زیادی با هسته های درشت و اکروماتیک و هستک واضح و مابین سلولهای مذکور سلولهای آستروسیت با هسته کشیده و تیره دیده میشود . فضاهای پیرامون رگی در پارانشیم غده وجود دارد . در پارانشیم و نیز در کپسول تعداد محدودی ماست سل ملاحظه گردید . همچنین مشخص شد که بخش اعظم نرم شامه توس ط رشته های رتیکولر اشغال شده و رشته های مذکور به صورت مواج بخصوص در جدار عروق خونی نیز جلب توجه میکند .