سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی –

چکیده:

در این مطالعه ۱۰ نمو نه سر گاومیش بالغ مورد استفاده قرار گرفت . بعد از جدا کردن پوست طول، عرض و ضخامت غده توسط خط کش و کولیس اندازه گیری شد . برای مشخص کردن محل ورود مجرای غده بزاقی به دهان از تزریق ماده رنگی استفاده و همچنین برای مشخص کردن وضعیت میکروسکوپی این غده چند قطعه یک سانتیمتری از آن جدا و بعد از تثبیت نمونه ها، لامهای بافت شناسی تهیه و بعد از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین مورد مطالعه قرار گرفتند . بخش تک مجرایه بصورت نواری شکل، طویل و لبوله در جوانب زیرزبان و در امتداد عضله لامی _ زبانی قرار گرفته است . میانگین طول، عرض و ضخامت این بخش به ترتیب برابر ۲۰/۶ ، ۱/۰۱ و ۱/۹۹ سانتیمتر اندازه گیری شد . بخش چند مجرایه، بصورت تکه تکه و در نزدیکی مخاط حفره دهان و بصورت قطعات کوچک مشاهده گردید . متوسط اندازه این قطعات در حدود ۰/۵ سانتیمتر بوده و پراکندگی بخش چند مجرایه در قسمت خلفی زیاد و در قسمت جلویی کمتر میباشد . بخش تک مجرایه دارای مجرای واحدی بوده که به همراه مجرای غده بزاقی تحت فکی وارد دریاچه زیرزبانی می گردد . مجاری ریز و کوچک بخش چند مجرایه نیز در ناحیه جوانب زیرزبان، در کناره ها و خلف زیرزبان به داخل حفره دهان باز می شوند . تعداد این مجاری به اندازه تعداد قطعات پخش شده می باشد . از نظر بافت شناسی اطراف این غده بزاقی توسط کپسولی از جنس بافت همبند متراکم احاطه شده است . از این کپسول ترابکولهایی به داخل غده نفوذ کرده و غده را به لبولهایی تقسیم میکند . داربست غده از بافت همبند سست که در فضای بین این داربست غدد
مرکب لوله ای آسینی منشعب جای دارند . اکثر سلولهای ترشحی این غده با نسب ت حدودا %۹۰ از نوع موکوسی میباشد . در سطح خارجی سلولهای ترشحی و همچنین در کنار مجاری ارتباطی سلولهای میواپیتلیال دیده میشود