سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
هادی محمدزاده –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

در این مطالعه ۱۰ غده هیپوفیز گاومیش رودخانه ای سالم بالغ مورد بررسی آناتومیکی و هیستولوژیکی قرار گرفت . غده هیپوفیز در این حیوان در بخش شکمی مغز، در ناحیه هیپوتالاموس و در روی بخش زیر ترکی و روی حفره هیپوفیزی استخوان پروانه ای قرار دارد . غده مذکور در این حیوان بیضی شکل بوده که بخش شکمی آن نسبت به بخش پشتی محدب تر میباشد . محور طولی این غده بصورت افقی قرار میگیرد . در مقطع طولی سه بخش قابل تفکیک میباشد . بخش غده ای تقریبا در بخش شکمی جلویی و بخش عصبی در بخش پشتی خلفی غده قرار دارد . شیار راتکه در بخش رویی قسمت غده ای و مابین دو بخش فوق قرار میگیرد . بخش غده ای به صورت نیم دایره و بخش عصبی به صورت مثلثی دیده میشود . میانگین طول، عرض، ضخامت و وزن این غده به ترتیب برابر ۲/۴۵ ± ۰/۱ ، ۰۷/۴ ± ۰/۰۷ ، ۱/۳ ± ۰/۱ سانتیمتر و ۳/۳۷ ± ۰/۴۹ گرم اندازه گیری شد . از نظر بافت شناسی بخش آدنو هیپوفیز دارای سه بخش پارس دیستالیس، پارس اینترمدییت و پارس توبولاریس میباشد . همچنین شیار راتکه مابین پارس دیستالیس و پارس اینترمدییت قرار گرفته است . بخش پارس دیستالیس دارای دو نوع سلول کروموفوب و کروموفیل میباشد . سلولهای کروموفوب دارای سیتوپلاسم روشن و فاقد گر انولهای ترشحی است . این سلولها در حاشیه و بخش مرکزی ناحیه پارس دیستالیس پراکنده هستند . در قسمت پارس دیستالیس رگهای خونی با دیواره نازک و حفره میانی وسیع قابل تشخیص است . شیار راتکه دارای بافت پوششی مکعبی ساده است که دارای ماده کلوئید میباشد . در ناحیه نوروهیپ وفیز رشته های عصبی بدون میلین، سلولهایی با هسته تیره و کشیده بنام فیبروبلاست وسلولهای هتروکروماتیک بنام پیتئوسیت دیده شد