سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
مجید جوانشیر –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

این مطالعه برای پی بردن به ساختار آناتومیکی و میکروسکوپیکی غده پاراتیروئید در گاومیش نژاد رودخانه ای صورت گرفت . به این منظور از ۱۰ نمونه سر گاومیش بالغ استفاده شد . بعد از جدا نمودن حنجره همراه با چند حلقه اول نای و غده تیروئید اقدام به بررسی غده مذکور از نظر محل اصلی آن، تعداد، شکل، حالت، ابعاد و وزن گردید . همچنین چند نمونه از غده در فرمالین %۱۰ بافر ثابت و بعد از تهیه لام و رنگ آمیزی با دو روش H&E و رتیکولین جهت بررسی های میکروسکوپیک مورد استفاده قرار گرفت . همچنین از عدسی مدرج چشمی جهت هیستومورفومتری کپسول غده نیز استفاده شد . بررسی های بدست آمده مشخص کرد که تعداد غده بصورت دو زوج بوده که در هر طرف یک زوج قرار میگیرد . از هر زوج یکی بزرگتر بوده و در بخش خلفی غده تیروئید حدودا در نیمه بالایی یا پشتی نای قرار دارد . زوج دوم که از نظر اندازه کوچکتر میباشد باز در لبه خلفی تیروئید ولی در سمت پایین تر و در محل شروع تنگه تیروئید قرار میگیرد . هر دو غده از نظر شکل گرد بی نظم بوده و گاهی بصورت بیضی و مثلثی نیز دیده میشود ولی فاقد شکل هندسی منظم میباشد . رنگ غده بنفش روشن بوده که نسبت به رنگ غده تیروئید کمی روشن تر است . میانگین قطر و ضخامت غده بزرگتر به ترتیب برابر ۷/۱ ± ۰/۷۳ و ۳/۶ ± ۰/۵۳ سانتیمتر و غده کوچکتر به ترتیب برابر ۲/۴۹ ± ۰/۴۹ و۱/۴۹ ± ۰/۲۶سانتیمتر اندازه گیری شد . همچنین میانگین وزن غده بزرگتر و کوچکتر به ترتیب برابر ۰/۱۵ و ۰/۳میلیگرم اندازه گیری گردید . این غده توسط کپسول همبندی ضخیمی احاطه شده است که دارای ضخامتی برابر ۵ نانومتر میباشد . کپسول فوق فاقد عضله صاف بود . از کپسول ترابیکولهایی به داخل پارانشیم غده نفوذ کرده ولی این تیغه ها غده را به لوبهای کاملی تقسیم نمیکند . در پارانشیم غده دو نوع سلول اصلی و سلولهایی بنام اکسی فیل دیده شد . سلولهای اصلی فعال با هسته های تیره، کوچک و سیتوپلاسمی با حالت اسیدوفیلی کم در حالی که سلولهای اصلی غیر فعال با هسته درشت، اوکروماتین و سیتوپلاسمی با حالت اسیدوفیلی متوسط دیده شدند . نسبت سلولهای فعال به غی ر فعال در بخشهای مختلف غده متفاوت بود . مقاطعی از فولیکولها حاوی ماده کلوئیدی با سلولهای پوششی مکعبی با هسته درشت و اوکروماتین دیده شد . همچنین در پارانشیم غده سلولهایی درشت با سیتوپلاسم ائوزینوفیلی و هسته تیره و کوچک بنام سلولهای اکسی فیل مشاهده شد . تراکم و تعداد این سلولها کم بوده و بصورت پراکنده و فاقد نظم خاصی میباشد .