سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه متین –
میثم امینی هرندی –
کریمی –

چکیده:

بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس، یک بیماری عفونی می باشد که توسط مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس ایجاد شده و در گونه های متعدد نشخوارکنندگان توصیف شده است . اسهال متناوب و مزمن و کاهش وزن پیشرونده در حیوانات بالاتر از ۲ تا ۳ سال سن از علایم اختصاصی این بیماری در شتر است . با توجه به اهمیت بیماری یون و وجود کشتارگاه شتر در منطقه و با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در مورد وجود بیماری و میزان شیوع آن در منطقه صورت نگرفته بود، بر آن شدیم تا در این بررسی فراوانی و چهره ی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بیماری را مورد مطالعه قرار دهیم . این مطالعه روی شتران کشتاری در کشتارگاه نجف آباد از اسفندماه ۱۳۸۵ تا شهریورماه ۱۳۸۶ انجام شد . به منظور بررسی وجود پاراتوبرکلوزیس، با مراجعه به کشتارگاه، ۳۰۰ نفر شتر که بالای ۲ سال سن داشتند مورد بررسی قرار گرفتند . ابتدا تاریخچه ای از شتران اخذ شده و در مرحله ی بعد قسمت های مختلف روده و غدد لنفاوی مزانتریک کلیه ی شتران مورد بازرسی قرار گرفتند . از بین آنها، نمونه هایی از ۶۸ مورد مشکوک که ضخیم شدگی نسبی قسمت های مختلفی از روده در نواحی ایلئوم و ابتدای سکوم و کولون و بزرگی غدد لنفاوی مزانتریک را نشان می دادند، به منظور آزمایش هیستوپاتولوژی اخذ گردید . در بررسی میکروسکوپی نمونه ها، آلودگی به باکتری در ۴ مورد مشاهده گردید که در آنها نفوذ اندک ماکروفاژهای حاوی باکتریهای اسیدفاست در ناحیه پارین و زیرمخاط روده ها و غدد لنفاوی مزانتریک در رنگ آمیزی زیل – نیلسون مشاهده شد . نتایج این بررسی نشانگر آلودگی پاراتوبرکلوزیس در شتران منطقه بوده و فراوانی این آلودگی % ۱/۳۳ می باشد