سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس ابویسانی – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دامپژشکی دانشگاه تهران
احمدرضا موثقی – دانشیار بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی مشهد
محمدرضا اصلانی – دانشیار بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی مشهد

چکیده:

گیلدیکاپ، بیماری حساسیت به نور کبدی بوده و در گوسفند و بز رخ می دهد . بیماری در ا ثر تغذیه با گیاه خارخسک ایجاد می شود .حیوانات مبتلا نشانه هایی از قبیل درماتیت ناشی از حساسیت به نور،لاغری و زردی مخاطات را نشان می دهند .ضایعات بافتی این بیماری شامل وجود مواد کریستالوئید در مجاری صفراوی کبد ،فیبروز کبدی ،هیپرپلازی مجاری صفراوی ،نفروز کلیوی و نکروز عضله قلب به همراه نفوذ سلولهای آماسی به این اعضاء می باشد . ایجاد تجربی بیماری با تغذیه از خارخسک نتایج مختلفی را در برداشته است .لذا در این بررسی ،اثر تغذیه گوسفند با گیاه خارخسک موجود در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. ۱۱ راس گوسفند به دو گروه آزمایش ( ۶راس) و کنترل ( ۵راس) تقسیم شدند .در طی مدت ۴۵ روز،به گروه شاهد جیره پایه و به گروه آزمایش ۲۰ درصد جیره پایه و ۸۰ درصد خارخسک خورانیده شد . نشانه های درمانگاهی شامل درماتیت نواحی کم پوشش پوست ناشی از حساسیت به نور،خارش،پناه بردن به سایه،لاغری،کراتیت و زردی مخاطات با شدت های مختلف در گوسفندان گروه آزمایش بود .در کالبدگشائی،ضایعات پوستی،زردی سطح داخل پوست و اکثر اندامهای داخلی و تغییر رنگ و قوام کبد و کلیه مشهود بود . نمونه های بافتی تهیه شده،بوسیله فرمالین بافر ده درصد پایدار شده و پس از عبور از حمام الکل و گزیلل در بلوک های پارافینی قرار گرفت.مقاطع تهیه شده به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شده و از نظر هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی میکروسکوپیک نمونه ها،نکروز هپاتوسیت ها ،وجود کریستال در مجاری صفراوی ،نکروز سلولهای پوششی مجاری صفراوی ،هی پرپلازی مجاری صفراوی،تزاید بافت همبند فضاهای پورتال،نفوذ سلولهای آماسی به درم و تشکیل وزیکول وپوسچول در اپیدرم را آشکار ساخت .این ضایعات در تمام گوسفندان گروه آزمایش با شدتهای مختلف مشاهده گردید . با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این طرح تحقیقاتی و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از مطالعات موجود،فرضیه ایجاد بیماری گیلدیکاپ در گوسفند در اثر تغذیه با گیاه خارخسک موجود دراستان خراسان مورد تایید قرارمی
گیرد.