سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داور شاهسونی – دانش یار گروه بهداشت موادغذا ی وآبز یان دانشکده دامپزشک ی دانشگاه فردو
احمدرضا موثقی – دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
شیلا امیدظهیر – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با پیشرفت زندگی صنعتی،سرب به عنوان یکی از عوامل تهد ید کننده سلامت موجودات زنده میباشد که در مقادیر کم نیز برا ی موجودات زنده و محیط آنها دارا ی اثرات توکس یک فراوانی است . در تحقیق حاضر، ۴ گروه ماهی مورد مطالعه قرار گرفت . گروه ۱ به عنوان گروه شاهد، گروه ۲ میزان ۸,۵ میلیگرم در لیتر استات سرب و گروه ۴ و ۳ علاوه بر در یافت استات سرب،به ترتیب میزان ۶۰ و ۳۰ میلیگرم در لیتر تیامین در یافت نمودند . پس از ۲۱ روز، نمونه ها ی بافتی از آبشش، مغز، کبد و کلیه تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند، سپس نتا یج حاصل از بررسیهای هیستوپاتولوژیک توسط دو آزمون آماری مورد ارز یابی قرار گرفت . در بررسی هیستوپاتولوژیک ضا یعات مغز در گروه ۲ بصورت پرخونی،ادم اطراف نورونی و تغییرات اسکمیک در نورونها مشاهده گرد ید . در بررسی با آزمون آماری،در مورد ضایعات پرخونی و ادم، در بافت مغز گروهها ی ۴ و ۲ تفاوت معنی دار مشاهده شد . در بافت کلیه پرخونی،تغییرات دژنراتیو و نکروتیک، تورم سلولها ی پوششی و گنجیدگی داخل هسته ای در سلولها ی پوشاننده لوله ها ی کلیوی مشاهده گرد ید . با توجه به آزمون آماری،در ضا یعات بافت کلیه گروهها ی ۳ و ۲ تفاوت معنی دار وجود داشت . در کبد تغیییرات دژنرات یو واکوئلی در هپاتوسیتها، پرخونی و گنجیدگی داخل هسته هپاتوسیتها مشاهده شد . طی این بررسی،بافت کبد گروههای ۴ و ۲ در مورد پرخونی تفاوت معنی دار نشان دادند . در آبشش با توجه به نتا یج هیستوپاتولوژیک و آزمونها ی آماری،در نوع و شدت ضایعات گروهها ی ۴ و ۳ و ۲ تفاوت معنی دار مشاهده نگردید . نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد، تیامین در تخفیف ضایعات ناشی از مسمومیت باسرب در بافتهای مغز،کلیه و کبد در ماهی قرمز موثر بوده است