سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیداصغر دهقان –
کریم زنگیلی –
سیدمهدی حمیده کیش –
ابراهیم جعفری –

چکیده:

فقر غذایی می تواندباعث آسیبهای جبران ناپذیر به بافتهای بد ن دام یا انسان گردد . پانکراس غده ای است که ترشحات خارجی آن سرشارازآنزیمهای هضمی است این آنزیمها به همراه دو هورمون مترشحه انسولین و گلوکاگون از اهمیت زیادی در سوخت وسازهیدراتهای کربن برخوردار است . دراین پژوهش تاثیر فقر غذایی برساختار میکروسکوپیک وخصوصیات بافتی سلولهای پانکراس در موشهای صحرایی بررسی گردید . بدین منظور تعداد ۲۴ موش صحرایی ماده نژاد ویستار بامیانگین وزنی ۲۱۵ ۲۵ گرم انتخاب وبه صورت مساوی به دو گروه کنترل ( بدون فقرغذایی ) وگروه آزمایش ( فقر غذایی ) با جیره نصف مصرف روزانه موردنیازتقسیم گردید . پس از ۱۸ روز نگهداری این شرایط با تهیه مقاطع ازپانکراس موشهابارنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ازنظرهیستوپاتولوژیک بررسی گردید . پس ازبررسی مقاطع، فیبروزاطراف مجاری،هایپرپلازی مجاری، پرخون شدن عروق پرولیفراسیون سلولهای رزور،بزرگ شدن سلولهای جرایزلانگرهانسکم شدن سیتوپلاسم و وجود میزان زیادی مایع ائوزینوفیل درمجاری بین لوبولی درگروه فقرغذایی مشاهده گردید