سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میترا کرانی – MS.Cگروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران , گروه فارماسوتیکس دانشگاه
سیدمهدی رضایت سرخ آبادی – pHDگروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران , گروه فارماسوتیکس دانشگاه
کامبیز گیلانی – PhDگروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران , گروه فارماسوتیکس دانشگاه

چکیده:

نقره فلزی بر ای تهیه پروتزهای جراحی، قارچ کشها و غیره به کار می رود . اندازه کوچک نانوسیلور باعـث تغییـر خـصوصیات شیمیایی و فیزیکی ماده می شود . با توجه به کاربرد وسیع آن ( در الیاف ولباسهای زیرو …) بررسی سمیت نانوسـیلور ضـروری بـه نظـر رسیده وانجام شد . درمطالعة حاضراز ۵ گرو ه ۶ تایی حیوان شامل ۲ گروه کنترل و ۳ گروه تست با ۳ غلظت متفاوت نانو سیلور به مدت ۸ تا ۱۳ هفته ۵) روز در هفته ) استفاده شد . این بررسی نشانگر وجود التهاب در نمونه های بـافتی کبـد بـوده ضـمن اینکـه سـایر تغییـرات هیستوپاتولوژیک در نانو سیلور ۱۰۰۰۰ ppm نسبت به سایر گروهها بیشتر بود .