سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین نکویی –
ایرج کریمی –
کورش منوچهری نائینی –
حمید روحی بروجنی –

چکیده:

کبد فعال ترین عضو بدن حیوانات است که در هر دقیقه ۱/۵ لیتر خون وارد آن می گردد . کبد در بدن اعمال حیاتی و مهمی را بر عهده دارد و هر گونه اختلال و بیماری موجب عملکرد نامناسب آن میگردد . فاسیولوزیس یکی از مهمترین آلودگی های نشخوار کنندگان در سراسر جهان می باشد و خسارات اقتصادی شدیدی ناشی از تلفات و مصدوم کردن کبد و کاهش ش یر و گوشت ، عفونت های ثانویه کبدی را به وجود می آورد و حتی می تواند موجب آلودگی انسانی شود این تحقیق به منظور تعیین میزان بعضی از الکترولیتها ها ، آنزیم های کبدی و فاکتورهای گوسفندان مبتلا به فاسیولوزیس در شهرستان شهرکرد انجام پذیرفت . این مطالعه که بر روی ۶۰ راس گوسفند بیمار و ۴۰ راس گوسفند سالم گوسفند کشتار شده انجام گرفت . نمونه گیری از هر دام به صورت ۱۰ سی سی از هر دام مشکوک به بیماری تریلیوز یک نمونه خون محیطی و یک نمونه ۱×۱ سانتیمتری از کبد و کلیه فاقد علائم ماکروسکوپی از هر حیوان کشتار شده انجام پذیرفت . کلیه نمونه ها جهت انجام بررسی های کلینیکال پاتولوژی و هیستوپاتولوژی به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد میزان تغییرات ALT ، GGT ، بیلی روبین تام ومستقیم ،اوره و پارامترهای خونی ) (WBC, RBC, ,NEUT, ,EOS,BAS,LYMO, MONO و آسیبهای بافتی ایجاد شده در گروههای مبتلا به فاسیولوز به طور آشکاری در مقایسه با گاو های گروه کنترل تغییر یافت . تغییرات و آسیبهای وارده چه از نظر هیستو پاتولوژیوی وچه از نظر تابلوی خونی و سطوح سرمی بر اساس دادهای آماری در گوسفندان مبتلا به فاسیولوز مزمن به مراتب شدید تر از گوسفندان مبتلا به فاسیولوز حاد بوده است . شاید بتوان از نتایج تحقیق فوق اینگونه استنباط کرد که در مناطق آندمیک بیماری در شرایطی که نتوان وجود انگل در خون و یا مواد حاصله از بزل غدد لمفاوی را اثبات نمود،توجه به تغییرات تابلوی خونی و سطوح سرمی می تو اند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی در تشخیص بیماری راه گشا باشد و با مشاهده ی چنین تغییراتی درمان آزمایشی ضد فاسیولوز را اغاز نمود .