سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی سلامی کلجاهی –
حسین روغنی ممقانی –

چکیده:

واکنش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم استایرن در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد و همچنین شبیه سازی مونتکارلو برای بررسی وابستگی ثوابت اختتام واکنش مزبور به طول زنجیر و اثر آن بر سینتیک واکنش ATRP انجام شد. نتایج شبیه سازی نشان داد درصد تبدیل با زمان روند افزایشی دارد و نتایج تجربی انطباق خوبی با نتایج شبیه سازی دارد که نشان از صحت داده های شبیه سازی است. با درنظر گرفتن اثر طول زنجیر متوسط ثابت سرعت اختتام کاهش مییابد. با افزایش درجه تبدیل احتمال انجام واکنش فعال سازی کاهش و احتمال انجام واکنش غیرفعال سازی افزایش و همچنیناحتمال انجام واکنش انتشار با افزایش درجه تبدیل کاهش مییابد. احتمال تخریب زنجیر غیرفعال با امکان رشد با افزایش درجه تبدیل از یک مقدار بیشینه عبور میکند. احتمال انجام واکنش تخریب رادیکال آزاد در حال رشد نیز افزایش می یابد.