سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد کرمپورراد – کارشناسی ارشد اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
علیرضا یاراحمدی بافقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

ناپیوستگیها مهمترین عامل بینظمی و عدم امکان دسترسی به شرایط ایده آل در محیط های سنگی محسوب میشوند و تاثیر عمیقی در رفتار مکانیکی و هیدورلیکی این محیط ها دارند. از این رو مدلسازی شبکه هندسی ناپیوستگیها در توده سنگ های درزه دار مرتبط با پروژه های عمرانی، معدنی و مهندسی نفت ضروری میباشد. بطورکلی سه روش شبیه سازی هندسه توده سنگهای درزه دار عبارتند از: -۱ روش قطعی و محدود ۲-روش آماری ۳-روش زمین آماری. روشهای قطعی معمولا برای مدلسازی ناپیوستگیهای اصلی و دارای مشخصات کامل جغرافیایی استفاده میشود. در روشهای آماری توابع توزیع پارامترهای ناپیوستگیها مورد توجه قرار میگیرند.
پارامترهای هندسی درزه ها میتوانند توسط روشهای زمین آماری نیز تخمین زده شوند. در این روش خودهمبستگی و یا وابستگی فضایی پارامترها مورد توجه قرار میگیرند. به عنوان مثال در یک دسته درزه، پارامتر جهت داری یک درزه بطور عمومی نزدیکی زیادی به جهت داری درزه ای دیگر در فاصله ای نزدیک به خود دارد تا نسبت به جهت داری درزه ای که در فاصله ای دورتر قرار دارد. پارامترهای هندسی جهت داری (آزیموت و شیب)، فاصله داری، ابعاد، بازشدگی و چگالی درزه ها از جمله پارامترهایی هستند که دارای وابستگی فضایی بوده و امکان تخمین آنها بر اساس خود همبستگی وجود دارد