سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا قاسمی فسائی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منوچهر مفتون – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

واجذبی مس از م واد آلی، کانیها و سایر ترکیبـات بـه فـاز محلـول، کنترل کننده میزان تحرک مس در خاک مـی باشـد (۵) ژارویـس (۲) عقیده دارد که پیش بینی قابلیت استفاده مس نیاز به آگاهی از
میزان واجذبی مس از اجزاء مختلف خـاک دارد . در سـالهای اخیـر، دانش ما در مورد واکنش های جذب و واجـذبی عمـدتا بـر مبنـای مطالعه حالت تعادل با بهره گیری از جنبه های ترمودینامیکی بـوده است . چنین جنبه هایی تنها قادرند که وضعیت نهایی سیستم خاک را با توجه به وضعیت نامتعادل اولیه پیش بینی نماید . اما با بررسـی سینتیک واکنش ها، اطلاعات مهمی در رابطه با طبیعت واکـنش در زمان مورد نظر به دست می آید (۱) با توجه به اهمیت واکنش هـای واجذبی مس در خاک و نظر به اینکه تاکنون چنـین مطالعـه ای در خاک های آهکی ایران انجام نشده است مطالعه ای بـا هـدف هـای زیر انجام گردید : -۱ ارزیابی توانایی معادله های سینتیکی مختلـف در پیش بینی روند واجذبی مس افزوده شـده و بـومی در خاکهـای آهکی . -۲ مطالعه رابطه بین ضرایب معادلات با قدرت پیش بینـی بالا با یکدیگر و با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک .