سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش و واکنشهای اجتماعی مردم نسبت به قطع برق در سطح استان زنجان بر روی گروه نمونه ای با حجم ۱۲۰۰ نفر از مشترکین برق که در قالب ۵ گروه صنعتی، خانگی، کشاورزی، تجاری و عمومی و به شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید . گروه نمونه از میان ۷ شهر استان زنجان ( ابهر، ایجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم و ماهنشان ) انتخاب گردید ابزار پژوهش را یک پرسشنامه نگرش سنج با ۵۰ ماده بر پایه مقیاس لیکرت با درجات ۰ تا ۳ تشکیل می داد . ضریب همگونی اعتبار پرسشنامه پس از حذف ۴ سؤال در مرحله دوم برابر با ۰/۸۸۱ به دست آمد . نتایج تحلیل عاملی مواد پرسشنامه که به منظور تعیین روایی و پاسخ به پرسشهای پژوهش انجام گرفت، منجر به استخراج عاملهای زیر شده است: (۱ دیدگاه مردم درباره اثرات منفی قطع برق، (۲ دیدگاه مردم درباره عواملی که منجر به قطع برق می شود. ۳) دیدگاه مردم درباره پیشنهادهایی که برای حل مشکل قطع برق ارائه شده است، (۴ متناسب بودن هزینه های پرداختی نسبت به خدمات و میزان مصرف برق، (۵ واکنش جبرانی یا مقابله ای نسبت به قطع برق و (۶ واکنش رفتاری نسبت به قطع برق . برای تحلیل داده ها و یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیه های مرتبط با آنها از روشهای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید، همچنین براساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی استان زنجان ارائه گردیده است