سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریال خمسه – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری
زهرا حاجی امینی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری
الهه متحدیان تبریزی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری

چکیده:

سلاحهای شیمیایی از وحشیانه ترین ابزارهایی است که بشر در جنگ، علیه همنوعانش استفاده کـرده اسـت . اگـر چـه تـاریخ استفاده از این سلاحها به تاریخ جن گهای بشر باز می گردد ، ولی بشر متمدن نیز هیچ گاه در استفاده از این سـلاحها بـه خـود تردیدی راه نداده است . واکنشهای روانی – اجتماعی تحت تاثیر طرز تلقی، رفتار و فعالیتهای افراد در طی جنگ حقیقی یا جنگ روانی و شرایط تهدیـد کننده به جنگ بروز می کند . جنگهای شیمیایی به خودی خود ترس آور هستند زیرا که اثرات سمی آنها به آسانی نه تنهـا در پرسنل نظامی بلکه در جمعیت غیر نظامی نیز گسترش می یابد . واکنشهای روانی – اجتماعی رابطه نزدیکی با میـزان آگـاهی و دانش مردم در مورد ناراحتیهای فیزیکی ، صدمه و مرگ ایجاد شده در اثر تماس با عوا مـل شـیمیایی دارد . توجـه عمـومی در رابطه با تهدید بالقوه ای است که از کاربرد سلاحهای شیمیایی متوجه افراد و اجتماع می شود . کاربرد این سـلاحها ، بـر آورده شدن نیازهای اساسی انسان ، از جمله ایمنی و مهمترین نیاز انسان یعنی احساس تعلق داشتن را مختل می کند . لـذا تـرس و وحشت ، اضطراب و دلهره، اختلال در شناخت و رفتار غیر قابل پیش بینی از علائمی است که ب ه دنبال کاربرد این سلاحها بروز می کند . در اصل مقاله سعی بر این است که به بررسی واکنشهای روانی – اجتماعی نسبت به عوامل شیمیایی و راههای مقابله واکنشها و ایجاد سازگاری با شرایط ، از طریق آموزش و بالا بردن سطح بهداشت روانی جامعه بپردازیم .