سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فتاحی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزین ذکایی آشتیانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکداپور –
سیدعبدالرضا هاشمی –

چکیده:

در این تحقیق، واکنشهای هیدرولیز و ترانس گالاکتوزیلاسیون در سنتز لاکتولوز از لاکتوز و فروکتوز با استفاده از آنزیم بتا گالاکتوسیداز تجاری حاصل از مخمرKlyveromyces lactis مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول به بررسی واکنش هیدرولیز لاکتوز و لاکتولوز توسط آنزیم در دمای۴۰ °C و pH= 7پرداخته شد. با افزودن ml ۱۰۰ از محلول آنزیمی (۳۰۰۰ml) به gr 100 محلول ۵% (w/w) از لاکتوز و لاکتوز در بافر فسفات PH=6/7 مقدار ۹۰% لاکتوز و %۷۵ لاکتولوز به ترتیب پس از ۱ و ۳ ساعت هیدرولیز گردید.. سپس به منظور بررسی واکنش ترانس گالاکتوزیلاسیون در سنتز لاکتولوز، از لاکتوز به عنوان دارنده و فروکتوز به عنوان پذیرنده باند گلیکوزیدی استفاده گردید. غلظت لاکتوز درتمام آزمایشات ۱۰%(w/w)ثابت بوده و به منظور بررسی اثر افزایش غلظت فروکتوز بر میزان لاکتولوز تولیدی، غلظت آن ۱۰، ۲۰ و ۳۰%(w/w) در نظر گرفته شد. با افزودن ۴۰۰//l از محلول آنزیمی به ۱۰۰gr محلول واکنشی در دمای ۴۰c و PH=6/7 واکنش آغاز گردیده و بیشترین میزان تولید لاکتولوز در غلظت % ۳۰ فروکتوز به میزان ۱۲/۲ درصد غلظت اولیه لاکتوز و پس از مدت زمان ۱۲۰ دقیقه حاصل گردید.