سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبی
مصطفی ولی زاده – دانشگاه تبریز
حسن منیری فر – مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز,
سعید اهری زاد – دانشگاه تبریز

چکیده:

استقرار گیاهچه مرحله ای حساس در تولید محصولات زراعی است. جوانه زنی به معنای ظهور ریشه چه و ساقه چه و طویل شدن آن ها و تخصیص مواد ذخیره ای به محور جنینی که اولین مرحله در چرخه زندگی گیاه است، نقش تعیین کننده ای در استقرار گیاهچه دارد . در این پژوهش به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی جوانه زنی پنج رقم یونجه آزمایشی در مر کز تحقیقات جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی تحت شرایط کنترل شده ای انجام گرفت . یونجه به طور کلی در گروه گیاهان نسبتا متحمل به شرایط شوری قرار دارد . طرح آزمایشی بکار رفته در این پژوهش فا کتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی (CRD) با سه تیمار و یک شاهد در سه تکرار، و منبع بوجود آورنده تنش شوری در این آزمایش آب مقطر و نمک کلرور سدیم می باشد. در این آزمایش پس از اعمال تیمار های شوری بر روی بذور، صفات زیر انداره گیری و محاسبه شدند، درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی، تاریخ شروع جوانه زنی، تاریخ خاتمه جوانه زنی. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بطور کلی با افزایش میزان تنش شوری صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی کاهش می یابد، تاریخ شروع جوانه زنی و خاتمه جوانه زنی به تاخیر می افتد . در نهایت تجزیه و تحلیل داد ه ها و رسم جداول و گرافها به ترتیب با نرم افزارهای MSTATC و Excel انجام گرفت.