سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید سهیلی وند – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
نادعلی بابائیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
علی محمد شکیب – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

به منظور دستیابی به روش باززایی درح داقل زمان با استفاده از گن رقم کلزا اثرات اکسین NAA (در سه سطح ۰ و ۱ و ۳ میلی گرم در لیتر) و سیتوکنین BAP (در سه سطح ۰ و ۳ و ۶ میلی گرم دل یتر روی واکنش قطعات جداکشت کوتیلدون و هیپوکتیل مورد بررسی قرار گرفت.