سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید یعقوب سیدمعصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
اصغر نظیفی – مربی مرکز آموزش کشاورزی مغان

چکیده:

به منظور بررسی و اکنش ژنوتیپ های مختلف پنبه نسبت به سرزنی در مراحل مختلف رشد تعداد چهار ژنوتیپ از میان ژرم پلاسم ارقام امیدبخش پنبه به همراه دو رقم تجارتی مهر و ورامین انتخاب گردیده و در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد کشت قرار می گیرند. این تحقیق به مدت دو سال اجرا گردید. در سال اول و دوم یادداشت برداری صفات مورد نیا ز شامل تعیین درصد سبز چال های کاشت، اندازه گیری ارتفاع بوته و تعداد گره در دو مرحله (شروع گلدهی و موقع برداشت )، تعداد غوزه در هر بوته در زما ن برداشت، وزن بیست غوزه بمنظور محاسبه وزن متوسط غوزه در بوته، عمل کرد چین اول و دوم و تعیین درصد زودرسی صورت گرفت. تیمار های مورد نظر عبارتند از : سرزنی در ٣٠ روز پس از گلدهی، هورمون پاشی در ١٥ روز پس از گلدهی (هورمون ۱)، هورمون پاشی در ٣٠ روز پس از گلدهی (هورمون ۲) و شاهد (بدون سرزنی و پاشش هورمون ). صفات درصد زودرسی و میزان عمل کرد مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج بدست آمده از تجزیه مر کب داد ه ها نشان داد که از لحاظ صفت زورسی، ترکیب تیماری سیندوز* هورمون ۲ با زودرسی ۹۲/۰۸ درصد، زودرس ترین رقم بوده و در کلاس A قرار گرفت و ترکیب تیماری ورامین * هورمون ١ با زودرسی ۸۳/۰۹ درصد، دیررس ترین رقم بوده و در کلاس H قرار گرفت . همچنین از لحاظ عمل کرد کل محصول ، ترکیب تیماری سای اکرا * شاهد با عملکرد ٣٦٠٠ کیلوگرم بیشترین عملکرد کل را در بین ارقام داشته و در کلاس A قرار گر فت و تر کیب تیماری ورامین * هورمون ١ با عملکرد ۲۶۰۰ کیلوگرم کمترین عمل کرد کل را در بین ارقام داشته و در کلاس D قرار گرفت.