سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس پور حسین میری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی محمد منسوجی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی بابائیان جلودار – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در شرایط زارع و در قالب طرح کرت های خرد شده و طرح پایه به صورت بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در طی یکسال به اجراء درآمد . عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از تاریخ های مختلف کاشت در ۳ سطح شامل ، ۱۰ و ۳۰ مهر و ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۵ در کرت های اصلی و کرت های فرعی به شرح زیر بود : ۱- استفاده از – سمپاشی هدایت شده (علف کش پاراکوات به میزان ۳ لیتر در هکتار ) در بین ردیف و ، وجین روی ردیف در مرحله ۴ برگی علف هرز خردل وحشی؛ ۲ استفاده از سمپاشی هدایت شده در بین ردیف و بدون وجین روی ردیف در مرحله ۴ برگی علف هرز خردل وحشی؛ ۳- دو بار سمپاشی هدایت شده بین ردیف در مراحل ۳-۲ برگی و ۶-۴ برگی علف هرز خردل وحشی با دو وجین روی ردیف؛ ۴- دو بار سمپاشی هدایت شده بین ردیف در مراحل ۳-۲ برگی و ۶-۴ برگی علف هرز خردل وحشی بدون وجین روی ردیف؛ ۵- وجین کامل با دست روی ردیف و بین ردیف و ۶- بدون وجین (شاهد). نتایج به دست آمده نشان داد که ارتفاع نهایی بوته کلزا تحت تأثیر تزاحم خردل وحشی قرار گرفت. با افزایش طول دوره مزاحمت از ارتفاع نهایی بوته کاسته شد. بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت × نوع سمپاشی حاکی از آن است که با تأخیر در تاریخ کاشت از ۱۰ مهر به ۲۰ آبان از ارتفاع ساقه کلزا کاسته شد. همچنین با افزایش تراکم بوته در واحد سطح در اثر مزاحمت علف هرز خردل وحشی و شلمبیک با گیاه کلزا نفوذ نور به داخل پوشش گیاهی کاهش یافت و در نتیجه رقابت بر سر سایر منابع موجود از میزان فتوسنتز و تجمع ماده خشک کاسته شد . با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد دانه، طول غلاف ، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه در تاریخ کاشت اول و دوم در تیمارهای مختلف سمپاشی هدایت شده نسبت به تیمارهای دیگر بالاتر بود.