سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین حدادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مسعود محسنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مجید زمانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین میزان مقاومت لاین ها و هیبریدهای برتر ذرت نسبت به بیماری پوسیدگی بلال، تعداد ٤٤ هیبرید و ٣٦ لاین خالص برگزیده از مواد استخراجی بخش ذرت، درآزمایشات جداگانه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال های ١٣٨٣ و ١٣٨٤ در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل (قائم شهر) کاشته شدند . در زمان مناسب ( ١٠ روز پس از گرده افشانی) عامل بیماری F. moniliforme با استفاده از تکنیک آلودگی مصنوعی روش punch Nail به بلال ژنوتیپ ها منتقل گردید . پس از برداشت، ارزیابی بلالهای آلوده به بیماری، برای هر بیماری و هر آزمایش صورت گرفت . میزان مقاومت و حساسیت هر ژنوتیپ براساس مقیاس (۶-۱) وبراساس شدت بیماری مشاهده شده تعیین شد . ژنوتیپ هاو لاین هایی که شدت بیماری مشاهده شده در آن ها کمتر از ١٠ درصد بود مقاوم محسوب شدند . ژنوتیپ ها و لاین هایی که شدت بیماری مشاهده شده در آن ها بین ١٠ و ٢٥ درصد بود متحمل بوده و ژنوتیپ ها و لاین هایی که میزان آلودگی مشاهده شده در آن ها بالای ٢٥ درصد بود، حساس به بیماری شناخته شدند . در ٤٤ هیبرید مورد بررسی، ٣٠ عدد متحمل و بقیه هیبرید ها حساس بودند . در ۳۶ لاین خالص مورد بررسی، لاین ها ی K18 A 679 و KLM 76011/1-12- 2-1-1-1 مقاوم بودند پانزده لاین متحمل، پانزده لاین حساس و سه لاین نیز خیلی حساس تشخیص داده شد ند. بطور کلی هیبریدهای ذرت نسبت به بیماری پوسیدگی بلال متحمل و لاین ها حساس بودند.