سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صفر علی صفوی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان) ‐ ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
محمد ترابی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج بخش تحقیقات غلات کرج

چکیده:

زنگ زرد با عامل Puccinia striiformis f. sp. Tritici از بیماریهای مهم قارچی گندم در سراسر دنیا بو یژه در نواحی آسیای مرکزی و غربی بوده و سالانه خسارتهای سنگینی به گندم وارد می سازد. اهمیت زنگ زرد از منطقه ای به منطقه ای دیگر متفاوت بوده و به شرایط آب و هوایی و ارقام مورد کشت بستگی دارد . ١٥ ژنوتیپ از لاین های گندم امیدبخش در اردبیل از سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۱ از نظر مقاومت به زنگ زرد ارزیابی شدند . هر ژنوتیپ در دو خط یک متری روی یک پشته و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردیدند . آزمایش تحت شرایط آبیاری افشانه و آلودگی مصنوعی با استفاده از مخلوط اسپور زنگ زرد و پودر تالک در هنگام غروبانجام گردید . یادداشت برداری در مرحله برگ پرچم زمانی که بیماری در ارقام حساس بخوبی ظاهر شده بود براساس درصد پوشش برگ طبق مقیاس اصلاح شده کب (Modified The Cobb s Scale ) و نیز واکنش گیاه به آلودگی (تیپ آلودگی ) طبق مقیاس رولفز و هم کاران انجام شد . سپس از ترکیب این دو ضریب آلودگی (Coefficient of infection = CI) محاسبه گردید . نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر تفاوت معنی دار بین لاین های آزمایش در سطح معنی دار ١% بود. در مقایسه میانگین ضرایب آلودگی لاین ها مشخص گردید که از بین ١٥ لاین و رقم بررسی شده لاین های C-81-1, C-81-2 ، C-81-12 و لاین C-81-15 (بعنوان لاین شاهد ) دارای بیشترین آلودگی بوده و بعنوان لاین ها ی حساس در نظرگرفته شدند و بقیه لاین ها از نظر میزان آلودگی در حد پایینی بوده و تفاوت معنی دار بین آن ها وجود نداشت بنابراین بعنوان لاین های نیمه مقاوم تا مقاوم انتخابشدند. لاین های مقاوم به منظور بررسی های بیشتر به موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج معرفی گردیدند.