سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهریزاد – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران
حسین فخرائیان – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران
پروین غربانی – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران

چکیده:

واکنشهای تخریبی -۲کلرو اتیل فنیل سولفید با نانو ذرات اکسید تیتان یم در شرایط مختلف و با استفاده ازGC-MS و GC مورد بررسی قرار گرفت . واکنش های تخریبی روی سطح بسیار فعال نانو ذرات اکسید تیاتنیم موجب تشکیل -۲ هیدروکسی اتیـل فنیل سولفید، -۲ اتوکسی اتیل فنیل سولفید و وینیل فنیل سولفید شد . جهت بررسی بیشتر ، ۶ نمونـه مختلـف شـامل نـان وذرات اکسید تیتانیم آناتاز خشک و مرطوب، روتیل خشک و مرطوب و ذرات اکسید تیتانیم غیر نانوی خشک و مرطـوب تحـت شـرایط مختلف ( مجاورت نور خورشید، تاریکی، پرتو ماورا ء بنفش و در (۴۰°C مورد بررسی قرار گرفت و اثرحلال نیز روی آنها بررسی شد . نتایج نشان داد که بیشترین میزا ن تخریب -۲ کلرو اتیل فنیل سولفید در دمای ۴۰°C با آناتاز مرطوب، در تاریکی و بعد از یک هفته
رخ می دهد .