سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیتا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
لیلا اکبری –
عزت اله فرشادفر – دانشگاه رازی
کیانوش چقامیرزا – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نان به تنش خشکی با استفاده ازکشت جنین بالغ ازمایشی با ۲۰ژنوتیپ گندم نان درازمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی اجرا گردید بدین ترتیب که جنین های بالغ ژنوتیپ های مورد مطالعه جدا و درمحیط کشت موراشیک و اسکوگ کشت داده شدند کالوسهای حاصل ازجنین های بالغ درارقام مورد مطالعه تحت تاثیر ۵سطح تیمار خشکی صفرو۵و۱۰و۱۵و۲۰ درصد پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ قرار داده شدند این ازمایش بصورت فاکتوریل ۲۰×۵ درقالب طرح کاملا تصافدی درسه تکرار و ۵نمونه درهرتکرار اجرا شد یادداشت برداری ازکالوس ها درصفرو۴و۸و۱۲و۱۶ روز پس ازکشت انجام شد ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ ها ازطریق سنجش معیارهای سرعت رشد کالوس میلی متر قطردرروز درشرایط تنش رشد نسبی کالوس سرعت رشدنسبی کالوس و درصد کلروز کالوس درمحیطهای کشت حاوی سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ انجام شد نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل اماری نشان داد که دربین ژنوتیپ های مورد مطالعه ازنظر سرعت رشد کالوس رشد نسبی کالوس سرعت رشد نسبی کالوس و درصد کلروز کالوس اختلاف معنی داری وجود دارد حاصل این بررسی شناسایی ژنوتیپ شماره ۱۴ به عنوان ژنوتیپ برتر متحمل خشکی درشرایط این ویترو درشیشه بود.