سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس خیری – کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی د
محسن خانی – مربی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
مهدی جباری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب
وحید براتی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپهای جو به بیماری سفیدک پودری (Blumeria graminis f.sp. hordei) تعداد ۱۲۰ ژنوتیپ جو تهیه شده از ژرمپلاسمهای مرکز سیمیت در سالهای زراعی ۱۳۸۲-۸۳ و ۱۳۸۳-۸۴ در منطقه داراب در یک آزمایش ساده مشاهدهای بدون تکرار کاشته شدند . واکنش به بیماری سفیدک پودری و بعضی از صفات زراعی مانند عملکرد دانه، زمان گلدهی و طول بوته در دو سال یادداشتبرداری گردید . نتایج نشان داد که ژنوتیپهای مزبور از نظر واکنش به سفیدک پودری متنوع بوده و دامنه تغییرات این صفت در سال زراعی ۸۲-۸۳ ، از مقاوم تا بسیار حساس ۳) الی (۹ و در سال زراعی ۸۳-۸۴ از نیمهمقاوم تا بسیار حساس ۴) الی (۹ میباشد . بیشترین فراوانی به ترتیب برای ژنوتیپهای کاشته شده در سال زراعی ۸۲-۸۳ و ۸۳-۸۴ مربوط به ژنوتیپهای نیمهمقاوم با فراوانی نسبی ۳۵ و ۴۰ درصد بود . میانگین صفت به ترتیب ۴/۱۵ و ۵/۱۳ و تفاوت اختلاف میانگین در این دو سال معنیدار بود . تعدادی ژنوتیپ در هر دو سال به بیماری مقاومت نشان دادند که برای سال ۸۲-۸۳ و ۸۳-۸۴ فراوانی ژنوتیپهای مقاوم و نیمهمقاوم به ترتیب ۶۹/۲ و ۴۰ درصد بود . واکنش به سفیدک پودری در هر دو سال با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنیدار نشان داد و ضرایب همبستگی برای سال ۸۲-۸۳ و ۸۳-۸۴ به ترتیب ** r =-0/412 و ** r =-0/323 بود .