سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا عظیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
سمانه ضیائی وفاییان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق واکنش اکسیداسیون Cr2O3 مورد بررسی قرار گرفته است. اکسیژن مورد نیاز برای انجام واکنش توسط هوا تأمین شده است. تغییرات وزن ذرات اکسید کروم نسبت به زمان ثبت گردیده و بر اساس روابط ریاضی ارائه شده، یک مدل و رابطه سینتیکی برای واکنش اکسیداسیون ۳ Cr2O به دست آمده است. ذرات Cr1O3 در اندازه های ۲/۱۸و ۱/۵۹ و ۲/۸۶ میلیمتر مورد استفاده قرار گرفت؛ همچنین واکنش در دماهای ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد و دبی هوای ورودی ۷، ۸، ۱۰ و ۱۵ لیتر بر دقیقه انجام شده است. اثر اندازه ذرات Cr2O3و دبی و دمای هوای ورودی بر سرعت واکنش موردبررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشها و تطبیق آنها با این مدل، نتایج زیر بدست آمد:با افزایش دما، سرعت واکنش اکسیداسیونCr2O3 افزایش می یابد. همچنین با افزایش اندازه ذراتCr2O3و دبی هوای ورودی درجه واکنش افزایش می یابد.