سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شاه نظری – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز وزوان

چکیده:

مقاله فوق در ۴ بخش تدوین شده است، بخش اول شامل بررسی مفهومی وجدان کاری بوده که ضرورت و اهمیت موضوع، جایگاه وجدان کاری، تعریف، رابطه وجدان کاری و دیگر مفاهیم مشابه، تفاوت وجدان کاری در فرهنگ غربی و اسلامی، و رویکرد های متفاوت نسبت به کار را در بردارد. در بخش دوم بررسی محتوایی وجدان کاری دنبال شده که در برگیرنده عوامل ایجاد کننده، تقویت کننده و عوامل تضعیف کننده وجدان کاری به همراه شاخصهای وجدان کاری می باشد. این بخش بیشتر جنبهعملیاتی داشته و متغیرهای اساسی جهت پژوهشهای کمی در این زمینه را مطرح می کند. بخش سوم شامل آسیب شناسی وجدان کاری ازدیدگاه تئوری سازمانی بوده که ریشه ها و علل کم توجهی به پدیده وجدان کاری در تئوری سازمانی را بیین می نماید. در بخش چهارم و نهایی مقاله فوق نتیجه گیری و پیشنهادات مرتبط با موضوع مطرح شده اند که شامل بسترسازی برای تقویت وجدان کاری و راهکارها و اقدامات لازم برای شکل گیری وجدان کاری مطلوب در سازمانها می باشد.