سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید ناظمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط ، مربی مراکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی شاه
علیرضا شیخ زاده – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی شاهرود

چکیده:

بستنی و سایر فرآورده های لبنی کاملا مناسب برای رشد برخی پاتوژنها بوده و طبعا می توانند موجب بیماری شوند. از زمان دوشیدن و جمع آوری شیر تا تهیه و توزیع بستنی عوامل زیادی کیفیت بهداشتی آن را تغییر می دهند . مسمومیت غذایی ناشی از این فرآورده لبنی می تواند سلامت افراد زیادی را به مخاطره اندازد در این طرح (بستنی) به علت احتمال آلودگی و استقبالی که از طرف مردم در فصل تابستان وجود دارد برای بررسی آلودگی انتخاب گردید . این بررسی یک مطالعه مقطعی بوده که جهت تعیین وجود اشراشیا کلی و شمارش کلی فرمها در تابستان سال ۸۲ بر روی بستنی های آماده مصرف بستنی فروشیهای شاهرود انجام شده است . در سطح شهر شاهرود تعداد ۱۶ مغازه تولید بستنی وجود دارد که با مراجعه به تمامی این مراکز حدود ۲۰۰گرم از بستنی آماده مصرف خریداری و رد ظرف استریل نمونه برداری و در کنار یخ به آزمایشگاه مواد غذایی منتقل شده و بلافاصله مورد آزمایش قرار گرفتند . نتایج تحقیق حاکی از آن است که حدود ۳۰/۷۶% نمونه های مورد مطالعه به اشرشیا کلی بوده و شمارش محتملترین تعداد کلی فرم در آنها نشان داده است که ۵/۱% نمونه ها دارای کلی فرم کمتر یا مساوی ۹۴ ، ۱۷/۱۰۰% نمونه ها دارای کلی فرم بیشتر از ۱۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ و ۷۶/۹۲% نمونه ها دارای کلی فرم بیشتر از ۱۱۰۰ بوده اند . با توجه به اینکه طبق استاندارد اداره نظارت بر مواد غذایی ، بستنی های ماده مصرف نبایستی اشرشیا کلی داشته باشند و حد مجاز کلی فرم آن برابر ۱۰۰ است نتایج نشان دهنده آلودگی بالای بستنی های مورد مطالعه می باشد.