سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین فروزان – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان آذربایجان غربی، معاونت غذ
ابراهیم خلیل بنی حبیب –
امیر رحیمی راد –
نوشین معتمدیان –

چکیده:

آب ، مایعی است که حیات بدون آن موثر نیست و محور اصلی علم آب شناسی ۱ را تشکیل می دهد . مقادیر نیترات و نیتریت ، شاخصهای مهمی برای ارزیابی کیفیت آب می باشد . افزایش مقادیر این عناصر مشکل مهمی برای سلامتی انسان محسوب می شود . نیترات وقتی تبدیل به نیتریت و نیتروزامین می شود سلامتی بشر را تهدید کرده و باعث پیشرفت مت هموگلوبینمیا ۲ در نوزادان می شود . فلزات سنگین مانند آفت کشها در بدنموجودات، باعث ایجاد مسمومیت ناگهانی و یا بیمار یهای مزمن می گردد . هدف از این تحقیق ، اندازه گیری و تعیین مقادیر نیترات و نیتریت ، فلزات سنگین سرب و کادمیوم و بررسی ویژگیهای میکروبی نمونه های آب معدنی موجود در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶ می باشد . دو مارکمختلف آب معدنی برای این منظور تهیه و آنالیز ش دند. تعیین غلظت نیترات و نیتریت ، توسط دستگاه فتومتر و مقادیر فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی انجام گرفت . مطابق نتایج این تحقیق ، میانگین مقدار نیتریت در آبهای معدنی ۰۳ / ۰، مجموع نسبت غلظت نیترات و نیتریت ۹۸ / ۱ ونیترات ۲۳/۷۲ PPM بود که میزان دو شاخص اول در بیشتر نمونه ها بیش از حد استاندارد بوده و برای سلامتی بشر مخاطره آمیز می باشد ، همچنین دو مارک مختلف آب از نظر این دو شاخص در سطح معنی داری ۱ % دارای اختلاف معنی دار بودند. در صورتیکه مقادیر فلزات سنگین در دو مارکمختلف آب در حد استاندارد بوده و در سطح معنی داری ۵% دارای اختلاف معنی دار نبودند و از نظر ویژگیهای میکروبی نیز مشکلی نداشتند