سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

برمک جعفری حقیقی – دانشجوی دوره دکتری واحد علوم و تحقیقات اهواز
مجید نبی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، استادیار گروه زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
قربان نور محمدی – استاد دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور شناخت نوع محدودیت فیزیولوژیکی مبدا یا مقصد و رفع آن در سه رقم گندم نان آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلا می واحد ارسنجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور در چهار تکرار انجام گرفت . در سال اول آزمایش دو فاکتور حذف سنبلچه ها در چهار سطح ( ۰%، ۳۰%، ۶۰%، و ۹۰% حذف سنبلچه از هر سنبله) و رقم گندم در سه سطح (کراس آزادی، داراب- ۲ و نیک نژاد) مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش منبع (حذف سنبلچه ها) سطح برگ پرچ م تغییری نمی کند اما دوام سطح برگ (LAD) پرچم کاهش می یابد، همچنین حرکت مواد (NPK) از ساقه و برگ پرچم به طرف دانه ها کاهش می یابد. با افزایش انداز ه منبع (حذف سنبلچه ها) سرعت پر شدن دانه (SGR) افزایش یافته اما طول دوره پر شدن دانه (SFD) کاهش پیدا کرد. در نهایت وزن تک دانه با افزایش اندازه منبع در هر سه رقم تفاوتی با تیمار سنبله دست نخورده نشان نداد. این امر وجود محدودیت مقصد را در هر سه رقم آزمایش شده اثبات می کند.