سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صبا مرتضی پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله سعی بر مطالعه رفتار بحرانی شبکه کگومی با استفاده از مدل XYناهمسانگرد در جهتهای آسان و با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو با دقت بالا است بررسی های قبلی این سیستم، با روش میدان میانگین، گذار فاز مرتبه دوم به حالت همه داخل – همه خارج برای شرایط بدون ناهمسانگردی نشان میدهد . اما شبیه سازی انجام شده نشان دهندة مرتبه اول شدن گذار فاز به ازای مقادیر کم ثابت جمله ناهمسانگردی است این نتیجه نشان دهنده وجود یک نقطه سه بحرانی برای این مدل است .