سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید غفاریان – پزشک و فیزیوتراپیست و مسئول کمیته ارگونومی در مدیریت ایمنی و بهداشت کا
شهرام صیادلی – کارشناس کاردرمانی و دبیرکمیته ارگونومی در مدیریت ایمنی و بهداشت کار س

چکیده:

دراین تحقیق وجود و میزان همبستگی دو سیستم ارزیابی شغلی Ergo- و QECEaser ایستگاه کاری در یکی از صنایع بزرگ ٢٨ در زمینه عوارض اسکلتی – عضلانی برایتهران مورد مطالعه می باشد .
ابزاری برای شاغلین ایمنی و بهداشت کار است تا بتوانند میزان QEC برنامه نرم افزاری مواجهه با خطرات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کاررا ارزیابی کنند . این ابزار بوسیله دکترGuangyan Li.و پروفسورPeter Buckleبا حمایت مرکز تحقیقاتیRobens و دانشگاه Surrey در انگلستان طراحی شده است
یک نرم افزار در زمینه ارگونومی است که برای Ergo-Easer برنامه نرم افزاری ارزیابی سیستم و همچنین به عنوان ابزاری برای ثبت اطلاعات ارگونومیک در محیط های کار مورد استفاده قرار می گیرد . این نرم افزار به صورت مشترک بین دپارتمان دفاعی و امنیت محیطی و با مشاوره دپارتمان کار و اداره ایمنی و بهداشت کار ایالات متحده ) ) OSHA طراحی شده
است .
ارزیابی بر اساس سیستم مشاهده ای مبتنی بر پر کردن چک لیست در محل هر یک از ایستگاه های کاری خطوط تولید کارخانه انجام پذیرفت . اطلاعات ٢٨ ایستگاه کاری از طریق نرم افزارهای مربوطه در رایانه تحلیل گردید و نتایج حاصل از این دو سیستم توسط نرم افزارSPSS9 تحلیل آماری شد . این مطالعه یک مطالعه تحلیلی – مقطعی می باشد و نتایج در دو قسمت
بررسی شده است : اول امتیاز کلی ) ) Total Score که هر سیستم به عنوان درجه سختی کار به دست می دهد و دوم مقایسه اندام هایی از بدن که بیش از همه در معرض خطر هستند . طبیعت تمامی این مشاغل از نوع برداشت و حمل دستی بار ) ) Manual Material Handling و حرکات تکرار شونده با پتانسیل ) Cumulative Traumatic Disorders ) CTD بود . دراین پژوهش، میانگین نتایج دوسیستم QEC و Ergo-Easer به ترتیب ١١٦/٥ و ١/٧ با انحراف معیار ٢٨/٥ و ١/٢ و نمای ١٠٨ و ٤ بود . بیشترین اندام در معرض خطر در سیستم هایمذکور » ستون فقرات کمری « مشخص گردید که در %٦٠ موارد هر دو سیستم بطور یکسان در مورد ستون فقرات کمری اعلام نتیجه نمودند
در تحلیل آماری نتایج مقادیر کلی ایستگاه های کاری همبستگی قابل قبول (r=0/86) و با درصد اعتماد P<0.001 بین دو سیستم مذکور را نشان داد.