سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن مظاهری – دانشگاه صنعتی شریف
امید بدرخانی – پژوهشکده تولید پژوهشگاه نیرو

چکیده:

خوردگی درقسمتهای متقاطع خطوط لوله و مخازن یکی ازمشکلات اصلی درطراحی سیستم حفاظت کاتدی می باشد غالبا هنگام طراحی سیستم حفاظت کاتدی جریانهای سرگردان و تداخلی درنظر گرفته نمی شوند و درنتیجه پس ازطراحی مشکل خوردگی دراین قسمت ها همچنان باقی می ماند برای جلوگیری وحذف جریانهای سرگردان شناسایی نوع تداخل ایجاد شده درنقطه تقاطع بسیار مهم می باشد دراین پژوهش ابتدا منابع مختلف و نوع تداخل ایجاد شده مورد بررسی قرارگرفته است و سپس از روشهای مختلف موجود برای حذف جریانهای تداخلی یک روش عملی و کاربردی عنوان شده است و با استفاده از این روش این جریانها به مقدار قابل توجهی درمحلتقاطع کاهش می یابد با توجه به اینکه صنایع نفت و پتروشیمی ازجمله صنایعی هستند کهبا این معضل بیش از صنایع دیگر درگیر میب اشند لازم است توجه جدی به این موضوع به عمل آید