سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رهنماییان – دانشجوی ;ارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ;شاورزی، دانشگاه مازندران، ساری، دا
قربانعلی نعمت زاده – دانشیار دانشگاه مازندران، ساری، دانشکده ;شاورزی
سید کمال کاظمی تبار – استادیار دانشگاه مازندران، ساری، دانشکده کشاورزی

چکیده:

برنج، دارنده جایگاهی قابل ملاحظه و مهم در امنیت و اقتصاد کشور، در صورتی که تمامی جوانب اصلاحی آن، مورد مداقه و شناسایی قرار گیرد، می تواند در صدر فهرست محصولات مهم کشاورزی کشور، واقع گردد. نظر به اهمیت پرداختن به بهبود کیفیت برنج در کنار تولید انبوه آن، مطالعه ای برای تعیین آللیک یا غیر آللیک بودن جایگاه ژنی تنظیم کننده در ارقام معطر باسماتی ٣٧٠, دلا و سنگ طارم، انجام پذیرفت. در این تحقیق، میزان وراثت پذیری نوار ۸۰۰ جفت بازی مربوط به نشانگر مو لکولی رپید (OPAG-08) که همبستگی زیادی با ژن عطر و طعم در برنج نشان داده است (نعمت زاده، ۱۹۹۵)، در ۳۰۰ نتایج حاصل از تلاقی های بین برخی ارقام خارجی (دلا و باسمانی ۳۷۰) و داخلی (سنگ طارم)، با استفاده از نشانگر مولکولی رپید (OPAG-08) مورد مطالعه قرار گرفت. طبق انتظار، با نشاهده نوار ۸۰۰ جفت بازی مورد نظر، در بسیاری از نتایج مورد بررسی و نیز ارقام مورد نظر, مشترک بودن حداقل یک آلل در این گیاهان , تایید می گردد. اما وجود برخی افراد از نسل در حال تفرق که این نوار را تولید نمی نمایند, نشانی از آللیک بودن جایگاه ژنی مورد نظر در ارقام والدینی می باشد.