سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد یقطین –
محمد معزاردلان –
حسینعلی علیخانی –
ریحانه ایوانی –

چکیده:

امروزه تکنیک تبدیل پسماند و بقایا به ورمی کمپوست بعنوان روشی نوین، موثر و کار آمد در حذف آلودگیهای مختلف ازمحیط زیست شناخته شده است بمنظور بررسی کارآمدی کود ورمی کمپوست تولید شده اززباله های شهری و مقایسه آن با کمپوست زباله شهری آزمایشی گلخانه ای انجام شد. برای این منظور درصدهای ۱%، ۳% و ۵% ورمی کمپوست و همین درصدها از کمپوست با خاک مخلوط شده و در گلدانهای ۳ کیلویی ریخته شدند، تیماری نیز بعنوان تیمار شاهد انتخاب شدو آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادمی شامل ۷ تیمار در ۳ تکرار انجام شد. در هر یک از گلدانها ۶ بذر ذرت کاشته شد. در تاریخ ۸ هفته پس از کاشت یعنی درزمان برداشت گیاهان وزن خشک اندام هوایی گیاهان و وزن خشک ریشه اندازه گیری شدند. پس از برداشت گیاهان اندازه گیری عناصر غذایی موجود در اندام هوایی گیاه نیز انجام شد. نتایج آزمایشات نشان دهنده تاثیر متبت کمپوست و ورمی کمپوست در رشد و عملکرد گیاهان و افزایش جذب عناصر غذایی بوده، همچنین نتایج نشان داد که درصدهای ۳% ورمی کمپوست و ۵% کمپوست بهترین تاثیر را در رشد و عملکرد گیاهان بر جا گذاشتند.نتایج کلی آزمایش همبستگی شدید بین کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست و بخصوص ورمی کمپوست زباله شهری و افزایش عملکرد گیاه را نشان داد.