سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اشرف احمدلو –

چکیده:

درایران که از جمله کشورهای خشک ونیمه خشک دنیا به حساب می آید، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی با لاترین درصد را در بین کلیه مصارف به خود اخ تصاص داده ودر بسیاری از نقا ط کشور،کمبود آب آنچنان وضعیت حاد وبحرانی رسیده است که برنامه ریزان ومدیران منابع آب را مجبور ساخته تا در برنامه ریزیهای توسعه ، به کلیه منابع متعارف وغیر متعارف آب ( منابع آب با کیفیت پایین ) توجه نمایند . یکی از منابع آب با کیفیت پا یین، فاضلاب های تصفیه شده شهری می باشدکه البته استفاده از آنها در کشاورزی نیاز به مدیریت های خاص دارد . مهمترین هدف احداث تصفیه خانه ، جمع آوری وتصفیه فاضلاب واصلاح کیفیت آن است تا امکان استفاده دوباره از آن مهیا گرددویا در صورت واردشدن به محیط زیست ، اکوسیس تم محیط دریافت کننده تغییر نکند . بنابراین آزمایشگاه مرکزی فاضلاب اراک ، در زمینه شناخت میکروارگانیسم ها وتنوع آنها در نیمه اول سال ۱۳۸۵ پژوهش را انجام داده است . در این میان گردانتنان ( روتیفرها ) که گروهی از موجودات میکروسکوپی می باشندوبین تک سلولیه ا وپرسلولیها قرار دارند را در برکه های اختیاری وخروجی مورد بررسی قرار داده است . این موجودات از جلبک های محیط علاوه بر باکتریها وتک سلولیهای دیگر تغذیه می کنند . بنابراین با افزایش تعداد وتنوع روتیفرها در حوضچه ها ، میزان BOD5 ،TSS را به میزان قابل ملاحضه ا ی کاهش می دهند . در نتیجه جهت بهره برداری از سیستم های برکه تثبیت ضرورت پیدامی کند تا گونه های مفید جانوری وگیاهی شاخص درون برکه ها که در تصفیه نهایی نقش اساسی دارند شناسایی شوند .