سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحمد – شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

چکیده:

در گذشته اغلب فعالیتهای مربوط به سـرویس و نگهـداری و تعمیرات شبکه در شرکت توریع نیروی برق خراسان رضـوی بدون برنامه ریزی قبلی انجام می شده؛ اما با توجه به رویکرد این شرکت در سالهای اخیر مبنی بر پیاده سازی جلوه هائی از برنامه بازدید و سرویس دوره ای تاسیسات ، برخی از ف عالْیتها با برنامه ؤمان بندی و در چارچوب نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۱ انجام می گیرد ،لذا برای دست یابی و استقرار این سیستم تدوین قواعد خاص و تبیین مفاهیم اساسی نگهـداری و تعمیرات پیشگیرانه ضرورت دارد . این تحقیـق برآنسـت تـا علاوه بر امکان سنجی فنی و اقتص ادی استقرار نظام نگهـداری و تعمیرات پیشگیرانه ، به شناسائی موانع و علل عدم اسـتقرار ایــن نظــام در شــرکت و بــالطبع در بخــش توزیــع بــرق کشوربپردازد . ازطرفـی بـرای ارزیـابی عملکـرد تعمیـرات در شبکه های توریع نیروی برق خراسان رضـوی قبـل و بعـد از اجرای PM اقدام به معرفی و اندا زه گیری شاخصهای هزینـه ، قابلیت اطمینان شبکه ، شاخصهای کارائی و عملکـرد اجرائـی شده است ، و برای شناسـائی عوامـل مـوثر در تعیـین میـزان اعمال تعمیرات پیشگیری بـه طـرح پرسشـنامه ۲۰ سـئوالی و توزیع و جمع آوری داده ها و نهایتا تحلیل و نتیجه گیـری آن در قالب سئوال و فرضیه پرداخته شده است . بطور خلاصـه ، پیاده سازی نظام نگهـداری و تعمیـرات پیشـگیرانه ، افـزایش عمر تجهیزات ، پایداری شبکه ها ، کاهش خاموشیها و نتیجتا
استمرارتامین برق مشترکین را به دنبال دارد .