سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل مظلومی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ناراحتیهای سیستم اسکلتی عضلانی ناشی از کار و محاسبه میزان شیوع آن در بین معدنکاران می باشد. این تحقیق به صورت مطالعه موردشاهدی و جهت تشخیص علل شغلی ناراحتیها از دیدگاه ارگونومی توسط چک لیست (PLIBEL) و پرسشنامه (Nordic) انجام شده است. تعداد گروه مورد ۱۰۵ نفر و گروه شاهد ۳۰ نفر بوده است. نتایج پرسشنامه ای نشان می دهد که میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی عضلانی در گروه مورد ۷۰/۵ (۴۰/۵% آن در کمر و۱۸/۹% در پاها) و در گروه شاهد ۳۶/۷ درصد (۵۴/۵% آن در ناحیه گردن و ۲۷/۳% آن در دستها) می باشد که ناراحتی های مذکور بر حسب سابقه کار و نوع شغل در گروه مورد و بر حسب سابقه کار و سن افراد در گروه شاهد ارتباط معنی داری داشتند (a=0/05) همچنین بررسیهای آرگونومیکی توسط چک لیست PLIBEL نشان میدهد که وضعیت های بدنی نامناسب هنگام انجام کار، وجود ابزار نامناسب، محیطهای غیر استاندارد کاری و وجود صدا و ارتعاش مهمترین علل شغلی این ناراحتی ها محسوب میشود
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش جهت کاهش میزان شیوع ناراحتی ها و پیشگیری از برخی علل شغلی قابل اجتناب پیشنهادات کلی زیر در سه محور اساسی ارائه گردید:
الف) رفع یا بهینه سازی وضعیتهای نامناسب بدنی در بین معدن کاران (طبق روش سامان).
ب) ارائه اصول و دستورالعملهایی جهت کاهش میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی عضلانی در بین معدن کاران و کاهش میزان استرسهای وارد بر دستگاه حرکتی.
ج) ارائه اصول و دستورالعمل های ارگونومی جهت پیشگیری از کمردردهای شغلی.