سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم عبدلی نسب – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته
قربانعلی نعمت زاده – تحقیقات علوم محیطی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ساری
محمدزمان نوری – موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران،

چکیده:

برنج یکی از محصولات مهم و استرا تژیک کشور ایران می باشد . بهره مندی از تکنولوژی برنج هیبرید نقش چشم گیری در افزایش تولید محصول دارد . تعداد کم لاین های اعاده کننده باروری قابل دسترس و پایه محدود ژنتیک آن ها، یکی مش کلات اساسی تولید برنج هیبرید می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی لاین های اعاده کننده باروری و بررسی تنوع آللی در مکان ژنی کنترل کننده اعاده کننده باروری در تعداد یکصد و چهار لاین و رقم، از نشانگر میکروساتلیت RM1 همبسته با ژن Rf3 بر روی کروموزوم شماره ١ برنج استفاده شد . در زمان حد اکثر پنجه دهی نمو نه های برگی تهیه و استخراج دی . ان. ای. با روش CTAB انجام گردید . پس از واکنش زنجیره ای پلیمراز، جهت مشاهده پلی مورفیسم و جداسازی اله ای ریز ماهواره ای از سیستم الکتروفورز عمودی ژل پلی اکریل آمید ٦% واسرشته ساز و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد . فراوانی آللی ، تعداد آلل و درصد ناخالصی (هتروزایگوسیتی) به وسیله نرم افزار POPGENE و تجزیه خوشه ای بر اساس نتایج حاصل از نشانگر ، به وسیله نرم افزار SPSS انجام گردید . بر طبق نتایج حاصل در این جایگاه ژنی ، تعداد ١۴ لاین نظیر بینام نوک سیاه و IR64 حامل آلل اعاده کننده با روری سیستم نرعقیم سیتوپلاسمی WA تشخیص داده شد و برای اولین بار سه آلل جدید به اندازه های ۱۱۸، ۱۱۳ و ۱۱۰ جفت باز عمدتا در ارقام محلی ایران، شناسایی و معرفی شد. بیشترین تعداد آلل مشاهده شده مربوط به ارقام محلی (میانگین ۳/۵) بوده و در فاصله ژنی ۵ ارقام مورد مطالعه در چهار گروه مشخص قرار گرفتند. نتایج این تحقیق بیانگر تنوع ژنی بالای ژرم پلاسم برنج محلی ایران در این مکان بوده که بیانگر ذخیره بالای این ارقام برای اصلاح ارقام جدید و شناسایی لاین ها و احتمالا آلل های جدید اعاده کننده باروری می باشد.