سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی سلطان دلال – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا محمدی – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم صلصالی – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهشید آراسته – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده همواره یکی از مشکلات موجود در سراسر جهان بوده است و مسمومیت های حاد بدنبال مصرف مواد غذایی آلوده به سموم باکتری ها و کپکها ایجاد می شود و درنتیجه هر ساله هزینه های زیادی صرف درمان این بیماریها می گردد.بر اساس گزارشهای سازمان بین المللی در حال حاضر بیمارهای عفونی هنوز عامل ۴۵ درصد از مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه می باشند. از یان رو مطالعه حاضر در جهت بررسی میزان آلودگی شیرنی تر عرضه شده در جنوب تهران در ارتباط با فصول سال می باشد. ۱۲۱ نمونه شیرنی تر در طی ماههای سال از مراکز عرضه و توزیع شیرینی در جنوب تران جمع آوری شده جهت انجام آزمایش از روش استاندارد ملی ایران با استفاده از دقت اولیه ۵ گرم شیرنی تر در ۴۵ سی سی محلول رینگر و رقت های بعدی استفاده شد. پس از آماده سازس ۱ سی سی از هر رقت د رمحیط های کشت مناسب تلقیح و پس از پایان مدت انکوباسیون کلنی های ظاهر شده مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق مشخص گردید که ۷۳ درصد نمونه های شیرینی تر در مورد بررسی بیشتر از حد مجاز استاندارد آلودگی میکروبی و غیر قابل مصرف بوده اند. بیشترین آلودگی ناشی از باکترهای گرم ممنفی روده ای از خانواده انتروباکتریاسه و مخمرها بوده است. فصل تابستان با میانگین آلودگی ۸۱/۳ درصد بیشترین و فصل بهار با میانگین ۵۳/۸ درصد کمترین میزان آلودگی را نشان می دهد . نتایج نشان می دهد شرایط غیر بهداشتی کارگاههای تولید کننده شیرینی و عدم رعایت نکات بهداشتی هنگام کار و نگهداری این محصول در آلودگی شیرینی های تولید و عرضه شده در جنوب تهران می تواند نقش عمده ای داشته باشد . لذا ضرورت آموزش پرسنل کارگاههای تولیدی به هنگام کار رعایت بهداشت محیط کارگاه استفاده از مواد اولیه استاندارد تجهیز نمودن کارگاه به وسایل جدید ازجمله مواردی است که در کاهش با آلودگی میکروبی بیش از گذشته احساس می شود.