سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی احسانی – دانشیار دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ارومیه
علی مجدرلنگرودی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی،دانشگاه ارومیه
صغری ولی زاده – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
ایوب عبادی فتح آباد – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه

چکیده:
شیر نقش عمده ای در تغذیه ای انسان در سنین مختلف دارد کیفیت اولیه شیر خام متأثر از عواملی همچون تغذیه دام، سلا متی دام، ترکیب شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود درآن بوده که بر روی محصولات نهایی تأثیرگذ ار می باشد. بنابر این کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند بستگی تمام دارد.مطالعه حاضر به بررسی آلودگی میکروبی شیر خام در استان تهران از نظر آلودگی به باکتریهای استافیلوکوکوس و آرئوس اشریشیا کلی پرداخته است.روش مطالعه: مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای از گاوداریها ،ماشینهای حمل و مراکز فروش شیر صورت گرفت.در مجموع ۶۵۰ نمونه شیر خام جهت بررسی آماده گردید.برای جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس از محیط چاپمن و برای جداسازی اشریشیا کلی از محیط EMB استفاده گردید.یافته ها:از ۲۹۰ نمونه ای که در زمان شیر دوشی مورد آزمایش قرار گرفت، ۴۹ نمونه (۸/۱۶ %) آلوده به هر دو باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس،۴۷ نمونه (۲/۱۶ %) فقط اشریشیا کلی و ۳۴ نمونه (۸/۱۱ %) فقط استافیلوکوکوس آرئوس بودند،همچنین تعداد ۱۶۰ نمونه (۲/۵۵ %) فاقد آلودگی به این دو باکتری بودند.از ۲۴۰ نمونه مورد بررسی در حین حمل شیر،۱۱۸ نمونه ( ۲/۴۹ %) آلوده به هر دو باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس،۱۸ نمونه (۵/۷ %) فقط اشریشیا کلی و ۲۹ نمونه (۱/۱۲ %) فقط به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس آلوده بودند.همچنین در ۷۵ نمونه (۲/۳۱ % ) آلودگی به هیچ یک از دو باکتری مشاهده نشد.از ۱۲۰ نمونه تهیه شده از مراکز فروش ۵۸ نمونه ( ۴/۴۸ %) به اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس،۱۹ نمونه ( ۸/۱۵ %) به اشریشیا کلی و ۲۷ نمونه (۵/۲۲ %) به استافیلوکوکوس آرئوس آلوده بودند.همچنین در ۱۶ نمونه (۳/۱۳ %) آلودگی به هیچ یک از دو باکتری دیده نشد.بحث و نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آلودگی میکروبی در مراحل مختلف به طور معناداری با هم متفاوت است .همچنین در میزان آلودگی به اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس از زمان شیردوشی تا مرحله فروش به طور معنی داری افزایش در میزان آلودگی مشاهده گردید.