سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جعفر شفیع زاده – مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان، گروه بهداشت مواد غذایی
مریم رضوانی – مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان، گروه بهداشت مواد غذایی- دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:
این پژوهش توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان آلودگی میکروبی شیر دریافتی از ۵۰ دامداری سطح استان اصفهان و ارزیابی اثر فاکترهای دخیل پرداخته و در نمونه برداری و کلیه روشهای آزمونی از استانداردهای ملی ایران و سازمان دامپزشکی و در بررسی آماری از آزمون Chi square و نرم افزار SPSS بهره گرفته است. یافته ها نشان داد حدود ۵۶ درصد نمونه ها فاقد استانداردهای لازم جهت استفاده در خطوط تولید بوده، ۹۵ درصد به کلی فرم و ۸۲ درصد به اشرشیاکلی آلوده می باشند. در ۳۹ درصد موارد به دلیل بالا بودن بیش از اندازه تعداد اولیه باکتریها در شیر خام فرآیند پاستوریزاسیون قادر به کاهش تعداد کل باکتریها و کلی فرم ها تا حد استاندارد نبود. بررسی ها حاکی از وجود رابطه معنی دار بین سطوح بهداشت و قابلیت پذیرش شیر توسط ارخانه بوده (P<0/001) و کیفیت بهداشتی جایگاه دام، شیردوشی، پرسنل و محیط دامداری از فاکتورهای تعیین کننده در این زمینه می باشند.