سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – عضو هیئت علمی و استادیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه ع
محمد حسین باقیانی مقدم – عضو هیئت علمی و استادیار گروه خدمات بهداشتی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه
ولی ا… نصیری – کارشناس بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق

چکیده:

پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری یکی از پیامدهای انقلاب صنعتی است که با توسعه صنعتی و گسترش شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود و با توجه به مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست ، بسیاری از کشورها ، تحقیقات و برنامه های عملی متعددی برای کنترل آلاینده های بسیار مضر آغاز نمودند. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت آلودگی هوای شهر یزد صورت گرفت. نوع مطالعه توصیفی و به روش مقطعی بود و نمونه برداری د رهر ماه از هر ایستگاه در طول سال انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی گویای ان است که بیشترین میزان آلودگی هوا ناشی از منواکسید کربن در فصل پائیز به ترتیب د رمیدان شهید بهشتی ۲۲PPM ، در میدان آزادی به سمت جنوب ۱۵PPM بوده است. دامنه تغییرات دی اکسید گوگرد در فصل زمستان و پاییز (دامنه تغییرات د رمتن اصلی مقاله) و دامنه تغییرات ذرات معلق د رفصل تابستان (دامنه تغییرات د رمتن اصلی مقاله) بیشترین مقدار را داشته است. دامنه تغییرات منو اکسید کربن در فصل و پاییز از دامنه تغییرات این گاز در فصلهای دیگر بیشتر بوده است (PPM 22-8 ) بطوری که در فصل بهار و تابستان د رمناطق نمونه برداری شده ، هوا ۳۰% آلوده ر از حد مجاز بود و د رفصل پاییز و زمستان میزان گاز منواکسید کربن در مناطق نمونه برداری شده ۸۰% بیش از حد مجاز بود که شاید به دلیل استفاده بیش از حد وسائط نقلیه در این دو فصل ، همچنین شروع کار مدارس و رفت و آمد سرویس های مدارس بوده است.