سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قاسم خانی – استادیار و مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده ابوریحان
مصطفی بویا – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اختلالات اسکلتی _ عضلانی یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی است که ناشی از پوسچرهای نامناسب کاری می باشند . یکی از روشهای کاربردی برای آنالیز
و کنترل پوسچرهای نامناسب کاری روش ١OWAS است . برای بررسی وضعیت ارگونومیک کارگران شاغل در پستهای کاری موجود در کارخانه پارس سوئیچ زنجان از روش OWAS بهره گرفته شد . بدین منظور مجموع اً در دو کارگاه قطعه سازی و مونتاژ، ١٤ پست کاری عمده انتخاب شد و مشاهدات در مورد آنها با در نظر گرفتن پارامترهای خاصی انجام شد . پس از انجام OWAS و ثبت کدهای وارد رایانه شد . سپس توسط همین OWAS مشاهدات، دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار نرم افزار تجزیه تحلیل شده و نتایج خاصی در مورد هر شغل به دست آمد . البته با یک بررسی آماری پست های کاری نامناسبتر ( که نیاز به رسیدگی سریعتر دارند ) و همچنین فازهای کار که پوسچرهای نامناسبتری را به بدن کارگران تحمیل میکنند، نیز به طور جداگانه در دو کاراه مورد بررسی قرار گرفتند .