سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود ثالثی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
عبدالمجید نیلفروشان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علیرضا عباسیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

این بررسی با هدف تعیین تعداد کندوی لازم جهت تامین مخارج سالیانه یک خانوار متوسط زنبوردار بود از طرفین کمک به رفع مشکل کمبود ا طلاعات برای برنامه ریزی دستگاههای اجرایی در راستای برآورد هزینه اشتغال یک نفر در صنعت زنبورداری صورت گرفت ) . (۳ میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در این صنعت نسبت به دیگر صنایع مرتبط با بخش کشاورزی همچون پرورش گاو ، گوسفند و طیور به سرمایه بسیار کمتری نیاز دارد . از طرف دیگر با توسعه این صنعت می توان از منابع شهد و گرده گیاهانی که به حد وفور در طبیعت وجود دارند به نحو
احسن استفاده کرد ) ).۴ در این تحقیق از بین ۳۴۵ زنبوردار شهرستان نجف آباد ۱۰ درصد آنها ( تعداد ۳۵ نفر ) بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بصورت حضوری از آ نها تکمیل و اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی سال زنبورداری هر یک اعم از هزینه ها ، درآمد ها ، مشخصات فردی و غیره دریافت گردید . سپس اطلاعات استخراج شده وارد کامپیوتر و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد بیشترین هزینه تولید مربوط به هزینه تامین شکر ۳۷/۳) درصد ) وهزینه انجام کوچ ) ۳۱/۹ درصد ) می باشد . همچنین نتایج حاصله نشان دادکه ضریب همبستگی تولید عسل و فروش بچه کندو از مهمترین منابع تامین کننده درآمد زنبورداران این شهرستانمی باشند ( به ترتیب ۸۱ و ۱۳ درصد از کل درآمد سالیانه ). در این تحقیق میانگین ارزش افزوده هر کلنی در سال مبلغ ۲۸۶۳۳ ریال بدست آمد . همچنین نتایج حاصله ضریب همبستگی بالایی را بین تولید و کوچ نشان داد ۸۰) درصد ) .